“Przynoszenie wódki wzbronione” Regulamin pracy na budowie z 1920 r.

Stare regulaminy dostarczają nam wielu ciekawostek, pokazują jak wyglądało dawniej życie naszych pradziadków, jakich regulacji prawnych musieli przestrzegać przodkowie. Poniżej prezentujemy najciekawsze fragmenty z regulaminu pracy na budowie, który datowany jest na lata 20. XX wieku.

Regulamin pracy na budowie

OPRACOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE ZAWODOWE PRZEMYSŁOWCÓW BUDOWLANYCH R.P. I UZGODNIONY Z MINISTERSTWEM PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ

(…)

III. Czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia

 1. Okres obrachunkowy trwa dwa tygodnie, od czwartku rano jednego tygodnia, do środy wieczór trzeciego tygodnie. Wypłata odbywa się w sobotę, po zakończonej pracy, na miejscu budowy.
 2. Przepisy ostrożności
 3. Przynoszenie oraz picie wódki i napojów wyskokowych na terenie budowy wzbronione. Pijani pracownicy nie mogą znajdować się po żadnym pozorem na terenie budowy ze względu na dezorganizację pracy, mogące wyniknąć nieszczęśliwie wypadki, kłótnie i nieporozumienia. Pracownik w stanie nietrzeźwym zostanie niezwłocznie usunięty z terenu budowy.
 4. Rodzaje przekroczeń i wysokość kar pieniężnych za nie nakładanych
 5. W dwutygodniowych okresach płatniczych na robotników mogą być nakładane kary pieniężne za następujące wykroczenia:
 6. a) za rozmyślnie złe i niedbałe wykonanie robót oraz za rozmyślne psucie podczas pracy materjału, narzędzi i maszyn: za pierwszym razem — 5% zarobku dziennego za drugim i nast. razem — 10% zarobku dziennego;
 7. b) za nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie w ciągu dnia roboczego bez uzasadnionej przyczyny: za pierwszym razem — 3% zarobku dziennego, za drugim i nast. — 5% zarobku dziennego;
 8. c) za zakłócenie spokoju: za pierwszym razem — 5% zarobku dziennego, za drugim i nast. razem — 10% zarobku dziennego;
 9. d) za znajdowanie się przy pracy w stanie nietrzeźwym, prócz natychmiastowego usunięcia z terenu budowy ze względu na bezpieczeństwo: za pierwszym razem — 15% zarobku dziennego, za drugim i nast. razem — 20% zarobku dziennego.

(…)

VII. Przepisy porządkowe.

 1. Przyjmuje i zwalnia robotników kierownik budowy.

(…)

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę odbywa się w soboty na dwa tygodnie naprzód.

Umowę o pracę między robotnikiem i pracodawcą, zawarta na czas nieokreślony, może być rozwiązana lub zmieniona przez każdą ze stron przez wypowiedzenie, dokonane co najmniej na dwa tygodnie naprzód. O ile umówiono długość okresu wypowiedzenia, to powinien być on jednakowy dla obu stron.

(…)

20. Robotnik może rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy, zwłaszcza w wypadkach następujących:

a) w razie jeżeli pracodawca, jego domownicy lub zastępcy dopuszczają się względem pracownika lub członków jego rodziny czynnych zniewag, lub ciężkich obraz,

b) w razie jeżeli pracodawca, jego domownicy lub zastępcy dopuszczają się względem pracownika lub członków jego rodziny czynów, które sprzeciwiają się prawu lub dobrym obyczajom, bądź też nakłaniają ich do takich czynów,

c) w razie, gdy pracodawca nie wykonywa swych istotnych zobowiązań względem robotnika, wynikających z umowy lub przepisów rozporządzenia o umowie o pracę robotników.

21. Zarząd budowy może rozwiązać umowę z winy robotnika, zwłaszcza w wypadkach następujących:

a) w razie, jeżeli robotnik dopuszcza się względem pracodawcy, swych przełożonych lub względem członków rodziny pracodawcy i przełożonych czynnych zniewag, lub ciężkich obraz,

b) w razie, jeżeli robotnik, mimo przestrogi, nie zachowuje przepisów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i całości zakładu pracy,

c) w razie, jeżeli robotnik dopuścił się kradzieży przywłaszczenia lub rozmyślnego uszkodzenia mienia pracodawcy.

d) w razie niestawienia się robotnika do pracy dłużej niż przez trzy dni z rzędu lub ogółem więcej niż przez sześć dni w ciągu miesiąca przez przyczyny uzasadnionej,

e) w razie, gdy robotnik odmawia wykonania swoich istotnych obowiązków, wynikających z umowy lub przepisów rozporządzenia o umowie o pracę robotników,

f) w razie udowodnionej zdrady robotnika zastrzeżonej tajemnicy zakładu pracy.

g) w razie, gdy robotnik, wiedząc o fakcie fałszerstw lub sfałszowaniu dokumentów, na ich podstawie uzyskał przyjęcie do pracy.

Pełny regulamin dostępny jest w bibliotece cyfrowej Polona.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Zabiła i zjadła swojego ojca – historia z dolnośląskiej wsi sprzed 120 lat

Next Article

Hanka Sawicka i wyrwany akt urodzenia jej ojca

Related Posts